Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

realizowane projekty

LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozwoju

Projektu pn. "LIDER - Lokalne Inicjatywy - Drogą Efektywnego Rozwoju" współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowany w okresie luty – grudzień 2017r.

Projekt ma na celu zwiększenie udziału pełnoletnich mieszkańców woj. podkarpackiego w życiu lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość poprzez ich zaangażowanie w wolontariat i animację społeczną. Projekt umożliwi i wesprze działania ww. os. przyczyniając się do osobistego rozwoju Beneficjentów oraz wzrostu aktywności obywatelskiej poprzez zaoferowanie wsparcia merytorycznego, organizację warsztatów szkoleniowych, coachingu oraz wsparcie w realizacji własnych inicjatyw społecznych dla 16 os. z woj. podkarpackiego w wieku powyżej 18 roku życia. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju osobistego, w tym kompetencji liderskich oraz do wzrostu wiedzy uczestników nt. społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizuje ich w życiu społ. w swoich lokalnych środowiskach. Pozwoli samodzielnie zaplanować lokalną inicjatywę i wykorzystać zdobytą wiedzę Uczestnikom w praktyce. Będzie to również inspiracja do zaangażowania i zachęcenie innych osób z ich najbliższego środowiska do podejmowania aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz społeczności lokalnej. Efektem Szkoły jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do własnego rozwoju oraz wdrażania pozytywnych zmian w środowisku lokalnym i zawodowym.

Regulamin projektu

Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!

Projekt pn. „Już teraz wiemy- zdrowy styl życia promujemy!” dofinansowany przez Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Zdrowia realizowany w okresie kwiecień – grudzień 2017.

Działania zaplanowane i podjęte w ramach zadania publicznego będą skierowane do dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz do studentów. W poszczególnych szkołach zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla wybranej przez pedagoga/ wychowawców klas grupy najbardziej aktywnych uczniów, którzy zostaną zapoznani ze specyfiką uzależnień w szczególności od alkoholu oraz przeciwdziałania agresji rówieśniczej. Aby zwiększyć skuteczność działań oraz trafić do szerszego grona odbiorów, zadaniem przeszkolonych uczniów, z pomocą pedagoga/ wychowawcy będzie przygotować oraz przeprowadzić warsztaty profilaktyczne podczas godzin wychowawczych dla swoich kolegów i koleżanek z klas – „Uczniowie uczniom”.

Działania zostaną skierowane również do studentów, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie metodyki pracy z grupą, podstaw komunikacji, poznają ćwiczenia, zabawy ułatwiające i zachęcające dzieci i młodzież do działania oraz w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Następnie swoją wiedzę i nowo nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w przygotowanej przez siebie inicjatywie o charakterze profilaktycznym na rzecz społeczności lokalnej (np. zajęcia w świetlicach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Miasta Rzeszowa).

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie do udziału

Regulamin rekrutacji

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka